Heidenhain MC 6441, MC 6541, MC 6641 buffer battery replacement

Before replacing the backup battery, create a data backup (including PLC memory -remanent data!!!).

When replacing the backup battery, remember:

-turn off the machine and the TNC 640.
  -the buffer backup battery may only be changed by trained personnel.
  -when replacing the backup battery, provide protection against electrostatic discharge. Improper handling may result in damage to components or assemblies due to ESD (electrostatic discharge short circuit)!

Battery type: 1 lithium battery CR 2450N (Renata), ID 315878-01

Battery replacement: Backup battery buffer is on mc main board

– Loosen the screws securing the MC casecover

– Remove the backup battery buffer cover is located on the edge of the PCB

This image has an empty alt attribute; its file name is baterry-heiden-1024x634.png
See picture for batteries

Výměna zálohovací baterie Heidenhain MC7xxx

Před výměnou zálohovací baterie vytvořte zálohu dat (včetně paměti PLC -remanentní data!!!).

Při výměně zálohovací baterie, pamatujte:
  -vypněte stroj a TNC 640.
  -buffer záložní baterii smí měnit pouze školený personál.
  -při výměně záložní baterie zajistěte ochranu proti elektrostatickému výboji. Nesprávná manipulace může mít za následek poškození součástí nebo sestavy kvůli ESD (zkrat pro elektrostatický výboj)!

Výměna baterie:
  -záložní baterie je na hlavní desce MC
  -povolte šrouby zajišťující kryt zadního krytu MC
  -sejměte kryt
  Záložní baterie je umístěna na horním okraji desky plošných spojů.

Typ baterie: 1 lithium baterie CR 2450N (Renata), ID 315878-01

This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_20200421_115811-1024x768.jpg
Povolte šroubky viz.obrázek.
This image has an empty alt attribute; its file name is IMG_20200421_115839-1024x768.jpg
Baterie je v horní části PCB.

Display the axis on the screen (Heidenhain TNC640)

Display the axis on the screen (Heidenhain TNC640)

A video tutorial on how to view or cancled the visibility of the axis on the screen (eg slave axis, axis gantry).

Setting a feed limits (Heidenhain TNC640)

Setting a feed limits (Heidenhain TNC640)

Instructional video on how to set a maximum feed for traversing axis (max.machine feed Fmax, working  and rapid feed  of the buttons) for each axis to shift adjusted separately.

Setting a zero reference point (Heidenhain TNC640)

Setting a zero reference point (Heidenhain TNC640)

Instructional video on how to set the reference point of the machine, for example, if you move the zero point 0.1 mm, value must be added or subtracted to the original value of the parameter (viz.video).