Nastavení sondy

 1. Vložte baterie. Pokud jsou již vloženy, vyjměte je na dobu 5 sekund a poté je vraťte zpět.
 2. Vychylte dotek a přidržte jej vychýlený dokud se na konci přehledové sekvence neobjeví 5 červených bliknutí.

Poznámka:
Pokud mají baterie nízké napětí, bude za každým z pěti červených bliknutí následovat bliknutí modré.

3.Sonda je nyní v konfiguračním režimu, bude následovat zobrazení nastavení aktuální metody zapnutí sondy. Nastavení sondy může být změněno podle schématu níže.

 1. Ukončit nastavování spínací logikou můžete v kterémkoli okamžiku
  ponecháním doteku v nevychýleném stavu déle než 20s.
 1. Doporučujeme, aby byly evidovány jekékoliv změny v nastavení sondy.
 1. K získání rychlého přehledu Renishaw doporučuje, abyste si nastavení poznamenali. Tyto údaje budete potřebovat v případě výměny sondy.

Spárování RMP60-RMI

Systém se nastavuje použitím spínací logiky a zapnutím jednotky RMI.

Spínací logika je metodou umožňující uživatelskou konfiguraci možností, kterými sonda RMP60 disponuje. Spínací logika využívá sekvenci spínání sondy RMP60 s vložením baterií a dalším následným spínáním sondy RMP60.

Uživatel tak bude proveden řadou voleb umožňujících výběr požadovaných možností.
Kontrolu voleb lze provést výlučně vložením baterií.

Spárování sondy RMP60 a jednotky RMI

Spárování je vyžadováno pouze při počátečním nastavení systému. Další spárování je nutné pouze v případě výměny sondy RMP60 nebo jednotky RMI.

Spárování se neztrácí při opětovné konfiguraci nastavení sondy ani při výměně baterií.

Spárování lze provést v libovolném místě pracovního rozsahu.

 1. K uvedení sondy RMP60 do režimu nastavení použijte spínací logiku.
 1. Nakonfigurujte metodu zapnutí (jestliže ještě nebyla nakonfigurována).
 1. Nakonfigurujte metodu vypnutí (jestliže ještě nebyla nakonfigurována).

4.Vychýlením doteku zadejte režim příjmu.

 1. Zůstaňte ve vypnutém režimu příjmu –dotek neuvolňujte. Poskytnete tak čas k přípravě jednotky RMI ke spárování.
 2. Zapněte jednotku RMI.
 3. Sledujte signální diodu jednotky RMI; po několika sekundách se dioda zeleně rozbliká. Jedná se o spuštění 10sekundového intervalu, během něhož je jednotka RMI v režimu příjmu.
 1. Uvolněte dotek sondy RMP60 a několikrát sepněte. Sonda RMP60 tak provede přechod do (nebo z) režimu příjmu.
 1. Signál diody jednotky RMI se změní– dioda se rozbliká červeně a žlutě
  (po zbytek 10sekundového intervalu), čímž naznačí úspěšné spárování.
 1. Ponechte sondu RMP60 20 sekund v klidu, aby přešla do pohotovostního režimu.

11.Systém je připraven k použití.