10755 kanál %1 blok %2: volba korekce poloměru nástroje pomocí KONT není v aktuálním bodu startu možná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Při aktivaci korekce poloměru nástroje pomocí KONT leží bod startu bloku s najetím uvnitř korekční kružnice a koliduje již tak s konturou.

Jestliže je navolena korekce poloměru nástroje pomocí G41/G42, určuje chování při najíždění (NORM nebo KONT) korekční pohyb, když momentální skutečná poloha leží za konturou. Při KONT se okolo programovaného počátečního bodu (= koncový bod bloku s najetím) vede kružnice o poloměru frézy. Najížděcím pohybem je tangenta, která vede momentální skutečnou polohou a neporušuje konturu.

Jestliže bod startu leží uvnitř korekční kružnice okolo cílového bodu, nevede tímto bodem žádná tangenta.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Umístit volbu korekce poloměru nástroje tak, aby bod startu najížděcího pohybu ležel mimo korekční kružnici okolo cílového bodu (programovaný pojezd > poloměr korekce). K dispozici jsou následující možnosti:
  volba v předcházejícícím bloku

         vložit meziblok

         zvolit způsob najetí NORM.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.