12280 kanál %1 blok %2: s %3 překročena maximální délka makra

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

Sled příkazů na pravé straně makra je omezen na 256 znaků. Při pokusu definovat v makru větší počet znaků (možné pouze zadáváním NC-bloků přes V.24, poněvadž komunikace mezi ovládacím panelem a NCK omezuje délku bloku na 242 znaků) je indikován alarm.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Funkce, definované v makru, rozdělit do 2 maker.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.