12420 kanál %1 blok %2: označení %3 příliš dlouhé

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Definovaný symbol příp. udávaný cíl skoku mají název, který je delší než dovolených 32 znaků.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Zakládaný symbol nebo cíl skoku při skocích programu (label) je nutno zvolit v rámci dohodnutého systému, t.zn., že název musí začínat 2 písmeny (ale první znak nesmí být znak "§") a smí mít maximálně 32 znaků.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.