12560 kanál %1 blok %2: programovaná hodnota %3 mimo dovolené meze

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

Při přiřazování hodnot byl překročen dovolený rozsah hodnot typu dat.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Provést přiřazení dat v rámci rozsahu hodnot jednotlivých typů dat evtl. použít jiný typ, aby se zvětšil rozsah hodnot, na př. INT REAL.

Variablentyp

 Vlastnost

 Rozsah hodnot

REAL

 lomená čísla s desetinnou čárkou

 + (2-1022-2+1023)

INT

 celá čísla se znaménkem

 + (231-1)O

BOOL

 logická hodnota TRUE, FALSE

 0,1

CHAR

 1 znak ASCII

 0 - 255

STRING

 sled znaků (max. 100 hodnot)

 0 - 255

AXIS

 adresy os

 pouze názvy os

FRAME

 geometrická data

 jako dráhy v osách

Obrázek  0-8                Rozsahy hodnot jednotlivých typů proměnných

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.