14040 kanál %1 blok %2: chyba koncového bodu kružnice

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

U kruhové interpolace leží buď poloměry kružnice od počátečního bodu nebo od koncového bodu nebo středy kružnic dále od sebe, než vyplývá z dat stroje MD.

1.                U programování poloměru je spouštěcí a koncový bod identický, proto poloha                kružnice není stanovena počátečním a koncovým bodem.

2.                Poloměry: Z aktuálního počátečního bodu a ostatních programovaných parametrů                kružnice vypočítá NCK poloměry pro počáteční a koncový bod.
         K hlášení alarmu dojde, když rozdíl poloměrů kruhu je buď

-                větší než hodnota v datu stroje MD: 21000 CIRCLE_ERROR_CONST (pro malé                poloměry, je-li programovaný poloměr menší než kvocient dat stroje
         MD: CIRCLE_ERROR_CONST děleno 21010 CIRCLE_ERROR_FACTOR), nebo

-                větší než programovaný poloměr násobený datem stroje MD: CIRCLE_ERROR                _FACTOR (pro velké poloměry, když programovaný poloměr je větší než kvocient                dat stroje MD: CIRCLE_ERROR_CONST děleno CIRCLE_ERROR_FACTOR).

         1.                Středy: poloměry kružnic k počátečnímu bodu se vypočte nový nový střed kružnice .                Leží na středové kolmici, která vznikla na spojovací přímce počátečního a koncového                bodu kružnice. Úhel obloukové míry mezi oběma přímkami od počátečního bodu k                takto vypočtenému popř. programovanému středu musí být menší než odmocnina z                0.001 (odpovídá asi 1,8 stupňů).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Zkontrolovat datum stroje MD: 21000 CIRCLE_ERROR_CONST a 21010 CIRCLE_ERROR_FACTOR. Pokud obě hodnoty jsou v rozumných mezích, je nutno přesněji programovat koncový bod kruhu příp. střed kruhu v bloku technologického programu.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.