17090 kanál %1 blok %2 %3: hodnota větší než horní mez

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = datum stroje

Pokusilo se zapsat do data stroje hodnotu větší než je stanovená horní mez.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.
Zjistit omezení vstupu data stroje a přiřadit hodnoty v rámci těchto mezí.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.