300875 osa %1 pohon %2: pevné napětí axiálně nestejné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC osy
%2 = číslo pohonu

U os jednoho modulu pohonu je nastaveno nestejné pevné napětí MD1161: $MD_FIXED_LINK_VOLTAGE (pevné meziobvodové napětí).

Protože pevné napětí  0 nahrazuje měřenou hodnotu meziobvodového napětí, tato hodnota se však měří pouze jednou pro všechny osy jednoho modulu pohonu, musí být pevné napětí na všech osách modulu stejné, než bude převzato.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Nastavit na všech osách modulu stejné pevné napětí (MD1161).

Pokračování programu

Indikace alarmu zmizí odstraněním příčiny alarmu. Žádná další obsluha není nutná.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.