10222 kanál %1 : komunikace kanál-kanál není možná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

Kanál dostal záporné kvitování komunikace kanál-kanál, protože cílového číslo kanálu není známo.
Na př.: START(x) nebo WAITE(x) ale kanál x nebyl inicializován.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Toto je upozornění na možné rozdílnosti.
Pokud není vyžadováno kvitování, běží program dále,.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.