10751 kanál %1 blok %2: nebezpečí kolize při korekci poloměru nástroje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Vyšetření "hrdla láhve" (výpočet průsečíku následujících korigovaných bloků s pojezdy) nevypočítalo v uvažovaném počtu bloků s pojezdy žádný průsečík. Tím vzniká možnost, že některá z ekvidistantních drah poruší konturu obrobku.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

NC-Start při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Zkontrolovat technologický program a pokud je to možné, změnit programování tak, aby se vyloučily vnitřní rohy s menšími drahami než je hodnota korekce (vnější rohy nejsou kritické, poněvadž se prodlužují ekvidistanty nebo vkládají mezibloky, takže vždy vznikne průsečík).

Počet uvažovaných bloků s pojezdy zvětšit pomocí data stroje MD 20240:

CUTCOM_MAXNUM_ CHECKED_BLOCKS (standartní hodnota: 3), čímž se zvýší nároky va výpočet a tím i na dobu cyklu bloku.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-start a pokračovat v  programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.