10752 kanál %1 blok %2: přeplnění lokální mezipaměti bloku při korekci poloměru nástroje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Korekce poloměru nástroje musí v mezipaměti ukládat měnící se počet mezibloků, aby bylo možno pro každý blok vypočítat ekvidistantní dráhu. Velikost mezipaměti nelze jednoduše určit. Závisí na počtu bloků bez informací o pojezdu v korekční rovině, na počtu vkládaných elementů kontury a na průběhu zakřivení u interpolace Spline a u polynomické interpolaci.

Velikost mezipaměti je pevně určena ze systému a nelze jí pomocí dat stroje MD měnit.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Zmenšení mezipaměti, která byla obsazena změnou NC-programu.
Vyloučit:

         bloky bez pojezdů v rovině korekce

         bloky s elementy kontury, které mají proměnlivé zakřivení (na př. elipsy) a poloměry                zakřivení menší než je poloměr korekce (takové bloky se rozdělí na více dílčích                bloků).

Snížit počet uvažovaných bloků pro hlídání kolize (datum stroje MD 20240: CUTCOM_MAXNUM_ CHECKED_BLOCKS).

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.