10760 kanál %1 blok %2: osa "helix" není rovnoběžně s orientací nástroje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Při aktivní korekci poloměru nástroje je helix dovolen pouze tehdy, když osa helix je kolmá k nástroji, t.zn., že rovina kružnice a rovina korekce musejí být identické.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Orientovat osu helix kolmo k pracovní rovině..

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.