10761 kanál %1 blok %2: korekce poloměru nástroje u elipsy s více než jednou otáčkou není možná

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Při opracování vnitřní strany elipsy jsou poloměry zakřivení částečně větší a částečně menší než korekce poloměru nástroje.

U elips by se v tomto případě provedlo rozdělení na 4 dílčí bloky s poloměry zakřivení, které jsou větší a menší než poloměr korekce. U více otáček by vzhledem k neomezenému počtu z toho vyplývajících dílčích bloků došlo k enormnímu zvýšení nároků na výpočty, takže tento případ je odmítnut s chybovým hlášením.

Když je korekce na elipse možná všude nebo nikde, jsou možné také elipsy, které se rozprostírají přes více než jednu otáčku.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Pooužít frézu s menším poloměrem nebo blok s pohybem programovat v blocích s maximálně jednou otáčkou.

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.