10769 kanál %1 blok %2: nedovolený normálový vektor plochy při
3D-korekci poloměru nástroje

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí

Normálový vektor plochy a vektor tangenty dráhy musí k sobě u čelního frézování 3D teoreticky stát kolmo, t.zn., že musejí tvořit úhel 90. Poněvadž lze oba vektory programovat nezávisle na sobě, jsou dovoleny a možné odchylky od tohoto úhlu.
Alarm pak vznikne, když úhel mezi normálovým vektorem plochy a vektorem tangenty dráhy je menší než mezní úhel daný datem stroje MD: 21084 CUTCOM_PLANENOMAL_ PATH_ LIMIT.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Změnit technologický program

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a prokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.