10776 kanál %1 blok %2: osa %3 musí při korekci poloměru nástroje být geometrickou osou

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = Achsname

Alarm vznikne, když osa, ve které se má korekce poloměru nástroje použít, není geometrickou osou. U CUT2DF může být osa kolmá k pracovní rovině, u všech ostatních druhů korekcí (CUT2DF, CUT3DC, CUT3DF, CUT3DFF) musí být všechny geometrické osy provozovány jako geometrické.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Korekční blok s reorganizací.
Blokování startu NC.

NC-Stop při alarmu na konci bloku.

Odpomoc

Změnit technologický program

Pokračování programu

Vymazat alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.