10794 Kanál %1 blok %2 V 2. bloku při lineární interpolaci s úhly není uveden úhel

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěstí

Při programování dvou přímek s uvedením úhlů není v druhém bloku uveden úhel.

Chyba se může vyskytovat jen tehdy, jestliže v předchozím bloku byl programován úhel, avšak žádná osa aktivní roviny.

Příčinou chyby proto může i být, že bylo zamýšleno programovat v předchozím bloku jednotlivou přímku s úhlem. V tomto případě musí být v tomto bloku programována (přesně) jedna osa aktivní roviny.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály
NC přepne do režimu sledování

Odpomoc

Změnit program součásti

Pokračování programu

Zrušit alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.