10795 Kanál %1 blok %2 Uvedený koncový bod při programování úhlu rozporný

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu

%2 = číslo bloku, návěstí

Při programování přímky byly uvedeny jak obě polohy aktivní roviny, tak i úhel (poloha koncového bodu je nadměrně určena), anebo uvedeným úhlem nelze dosáhnout polohy programované souřadnice.

Má-li být programován průběh kontury skládající se z dvou přímek s úhly, pak je deklarace dvou osových poloh roviny a jednoho úhlu v druhém bloku dovolena. Chyba se proto může vyskytovat i tehdy, jestliže předchozí blok nemohl být následkem chybného programování interpretován jako první subblok takového průběhu kontury.

Blok je interpretován jako první blok průběhu kontury skládajícího se z dvou bloků tehdy, jestliže byl programován úhel, avšak žádná osa aktivní roviny, a jestliže tento blok není už druhým blokem průběhu kontury.

Odezva

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

NC-Stop při alarmu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály
NC přepne do režimu sledování

Odpomoc

Změnit program součásti

Pokračování programu

  Zrušit alarm pomocí NC-Start a pokračovat v programu


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.