1160 chyba aserce (tvrzení) %1: %2

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = řetězec (cesta s názvem programu)
%2 = řetězec (číslo řádky)

Tento alarm je čistě vývojový alarm a neobjeví se u dodaného stavu softwaru. Pro zákazníka OEM by tento alarm mohl velmi dobře sloužit jako informace o výskytu alarmu v rámci systémového softwaru. Zpracování aserce umožňuje ve fázi vývoje definovat podmínky chyb v systémovén softwaru, jejichž výskyt vede k tomuto alarmu. Po ukončení vývoje není tento výstup alarmu aktivní.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC přepíná do režimu řízení v rychlostní smyčce.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat příčinu chyby v uvedené části softwaru na uvedeném čísle řádky, jinak není známa žádná strategie, jak to obejít.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.