12470 kanál %1 blok %2: G-funkce %3 není známa

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští
%3 = zdrojový řetězec

V indikovaném bloku byla programována nedefinovaná G-funkce. Kontrolovány jsou pouze "pravé" G-funkce, které začínají adresou G, na př. G555. "Pojmenované" G-funkce CSPLINE, BRISK atd. se interpretují jako podprogramy.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
"Korekční blok".

Odpomoc

Stisknout tlačítko NC-Stop a softtlačítkem PROGRAMM KORREKT navolit funkci "Korekční blok". Ukazatel korekce ukazuje na chybný blok.

Podle Návodu na programování výrobce stroje rozhodnout, jestli indikovaná G-funkce zásadně neexistuje nebo není možná, nebo jestli byla standartní G-funkce přeprogramo-vána (příp. přidána v OEM).

Odstranit G-funkci z technologického programu nebo programovat vyvolání funkce podle Návodu na programování výrobce stroje.

Pokračování programu

Pomocí NC-Start vymazat alarm a pokračovat v opracování.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.