14095 kanál %1 blok %2: programována kružnice s poloměrem 0

Top  Previous  Next

Vysvětle

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Pod klíčovým slovem CR=... pro poloměr kružnice byla programována hodnota 0.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Poloměr kružnice v CR=... kladný (kružnice je menší nebo rovna půlkružnici)
                                CR=... záporný (kružnice je větší než půlkružnice).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.