14096 kanál %1 blok %2: konverze typu není dovolena

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěští

Při vykonávání programu byla data přiřazením proměnné nebo aritmetickou operací svázána tak, že je nutno je zkonvertovat na jiný typ dat. Přitom by došlo k překročení rozsahu.
 

Typ proměnné

 Vlastnost

 Rozsah hodnot

REAL

 lomená čísla s desetinnou čárkou

 + (2-1022-2+1023)

INT

 celá čísla se znaménkem

 + (231-1)O

BOOL

 logická hodnota TRUE, FALSE

 0,1

CHAR

 1 znak ASCII

 0 - 255

ŘETĚZEC

 sled znaků (max. 100 hodnot)

 0 - 255

AXIS

 adresy os

 pouze názvy os

FRAME

 geometrická data

 jako dráhy v osách

Rozsahy hodnot jednotlivých typů proměnných
 

do

z

 REAL

 INT

 BOOL

 CHAR

 ŘETĚZEC

REAL

 

 ano 1)

 ano

 ano 2)

 -

  INT

 ano

 

 ano

 ano 2)

 -

BOOL

 ano

 ano

 

 ano

 -

CHAR

 ano

 ano

 ano

 

 ano

ŘETĚZEC

 -

 -

 ano

 ano 3)

 

Konverze typu
 
1) Hodnota <>0 odpovídá TRUE, hodnota ==0 odpovídá FALSE.

1) Délka řetězce 0 => FALSE, jinak TRUE
1) Pouze když jeden znak

Z typu AXIS a FRAME a na typ AXIS a FRAME nelze provést konverzi.

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
Stop interpretoru.
Blokování startu NC.

Odpomoc

Změnit část programu tak, aby se zabránilo překročení rozsahu, na př. změnou definice proměnné.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.