17502 kanál %1 blok %2: Indexovací osa %3 s Hirth ozubením - Stop zpožděn

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = název osy

Pro indexovací osu je aktivována funkce 'Hirth ozubení' a override byl nastaven na 0, nebo jiná podmínka zastavení (např. signál interface VDI) je aktivní. Vzhledem k tomu, že se může zastavit pouze na indexovacích osách, najíždí se do příští možné polohy indexování.
Alarm je zobrazen dokud nebyla dosažena tato poloha nebo dezaktivována podmínka zastavení.

Odezva

Indikace alarmů.
 

Odpomoc

Počkat, až bude dosažena příští možná poloha indexování, nebo nastavit override > 0 nebo dezaktivovat jinou podmínku zastavení.

 

Pokračování programu

Indikace alarmu zmizí s příčinou alarmu. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.