2140 Aktuální poloha servisního spínače si vynucuje u dalšího Power On vymazání SRAM (prvotní vymazání aktivní)

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Inicializační spínač je t.č. na prvotním vymazání, což má za následek, že u příštího resetu

konstr.celku bude SRAM konstr.celku vymazána. Datová paměť NC se tím ztratí.

Odezva

Indikace alarmu.

Nastaví se signály rozhraní.

NC není připraven k provozu.

Odpomoc

Inicializační spínač nastavit zpět na nulu.

Pokračování

Indikace alarmu zmizí příčinou alarmu. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.