22270 kanál %1 blok %2 Dosažena maximální rychlost  osy závitování u polohy %3

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = číslo bloku, návěstí
%3 = poloha

Rychlost osy při řezání závitů je příliš vysoká.

Maximální posuv byl dosažen v indikované poloze osy.

Rychlost osy závitování je závislá na:

programovaném stoupání závitu

programované změně stoupání závitu (G34)

délce závitu (G34)

zadaném počtu otáček vřetene (program součásti, FC18, synchronní akce)

overridu vřetene (override dráhy a jednotlivé osy nejsou účinné)

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Změnit minimálně jeden z nahoře uvedených faktoru vzhledem ke snížení rychlosti.

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.