25070 osa %1: hodnota driftu příliš vysoká

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = název osy, číslo vřetena

Pouze u FM-NC s analogovými pohony!

Maximální dovolená hodnota driftu (interní naintegrovaný drift automatické kompenzace driftu) byla při posledním pochodu kompenzace překročena! Dovolená maximální hodnota je určena v datu stroje MD 36 710: DRIFT_LIMIT.

Automatická kompenzace driftu: MD 36 700: DRIFT_ENABLE=1.
V klidovém stavu os se odchylka skutečné od zadané polohy (drift) kontroluje cyklicky v taktu IPO a automaticky kompenzuje na nulu tím, že se interní hodnota driftu pomalu naintegrovává.

Ruční kompenzace driftu: MD 36 700: DRIFT_ENABLE=0
V datu stroje MD 36 720: DRIFT_VALUE lze k zadané hodnotě otáček přidat statický offset. Není zahrnut do hlídání driftu, poněvadž působí jako posunutí nuly napětí.

Odezva

Indikace alarmů.

Odpomoc

Nastavit kompenzaci driftu při vypnuté automatické kompenzaci driftu pohonu tak, až je polohová odchylka ca. nula. Potom opět aktivovat automatickou kompenzaci driftu, aby se vyrovnaly dynamické změny driftu (teplotní).

Pokračování programu

Vymazat alarm tlačítkem mazání. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.