27033 osa %1: parametrizace data stroje %2[%3] neplatná    POWER ON

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo osy
%2 = označení dat stroje
%3 = index dat stroje

Parametrizace data stroje MD %2 je špatná. Dodatečný údaj je index pole data stroje. Když se u data stroje jedná o jednotlivé datum stroje, udává se jako index pole nula. Tento alarm se objevuje v následujících souvislostech:

1.                Přepočet uvedeného data stroje na interní výpočetní formát vede k přeplnění.

2.                Hodnoty zapsané v 36934 SAFE_POS_LIMIT_PLUS a
         $MA_SAFE_ POS_LIMIT_MINUS byly zaměněny. Horní mez je menší nebo rovná
          dolní hranici.

3.                U osy s bezpečnostními funkcemi nebylo přiřazení kanálu požadované/skutečné
          hodnoty v 36910 SAFE_ENC_SEGMENT_NR, 36100 CTRLOUT_SEGMENT_NR
          provedeno na sběrnici pohonu. Pro přiřazení kanálu požadované/skutečné hodnoty
          nebylo v 30110 CTRLOUT_ MODULE_NR, 36911 SAFE_ENC_MODULE_NR
          uvedeno číslo                modulu.

4.                Změnil se počet pohonů. Při zpětném čtení klidové polohy a příslušného čísla                pohonu byl zjištěn rozdíl od momentální konfigurace pohonu.

5.                V 36901 SAFE_FUNCTION_ENABLE byla uvolněna bezpečnostní funkce bez                odblokování bezpečnostních funkcí SBH/SG.

6.                Chyba při parametrizaci přiřazení vstupů/výstupů pro SGE/SGA.

7.                V 36917 SAFE_ENC_GRID_POINT_DIST byla zadána nula.

8.                V 36918 SAFE_ENC_RESOL byla zadána nula.

         1.                V 30300 IS_ROT_AX a 36902 SAFE_IS_ROT_AX byla provedena různá nastavení.

         1.                V $MA_SAFE_ENC_INPUT_NR byl parametrizován neexistující měřicí obvod.
     810D:

nV $MA_SAFE_ENC_INPUT_NR bylo zapsáno číslo snímače, které již bylo u jiné osy parametrizováno pro snímání skutečné hodnoty.
nv $MA_SAFE_ENC_INPUT_NR byl parametrizován druhý měřicí obvod.

         1.                V $MA_SAFE_ENC_MODULE_NR bylo zapsáno číslo pohonu, který neexistuje                nebo byl poznán jako neaktivní. U aktivního pohonu nebylo $MA_SAFE_ENC_TYPE                nastaveno zpět na nulu.

         2.                V $MA_SAFE_ENC_TYPE byl parametrizován typ snímače, který neodpovídá                fyzikálně existujícímu typu.

         3.                V $MA_SAFE_ENC_TYPE byl pro aktivní pohon zadán nesprávný typ snímače                ($MA_SAFE_ENC_TYPE=0,2,3 nebo 5).

         4.                Při parametrizaci snímače motoru v $MA_SAFE_ENC_INPUT_NR se pro zajištění                dvojkanálnosti taktéž užívá měřicí obvod pro 2. měřicí systém. 2.měřící obvod tohoto                modulu pohonu byl taktéž parametrizován v datech jiné osy, takže došlo k dvojitému                přiřazení. Přípoj 2. měřicího obvodu není použitelný při této parametrizaci pro                snímání skutečné hodnoty.

         5.                V $MA_SAFE_POS_TOL byla pro lineární osu zadána hodnota větší než 10 mm .

         6.                V $MA_SAFE_REFP_POS_TOL byla pro lineární osu zadána hodnota větší než 1                mm.

         7.                Mezní hodnoty pro kontrolu n n_X, vypočtené z MD SAFE_VELO_X a MD                SAFE_POS_TOL, jsou stejně velké.

8. Jedna z aktivovaných poloh narážek leží mimo rozsah modulo skutečné hodnoty.

         9.                Parametrizovaný rozsah modulo narážky SAFE_MODULO_RANGE není                celočíselným násobkem 360 stupňů.

         10.                Parametrizovaný rozsah modulo narážky SAFE_MODULO_RANGE a rozsah modulo                v MODULO_RANGE nejsou celočíselně vzájemně dělitelné.  

 

Funkce "Synchronizace skutečných hodnot systému dvou snímačů" (skluz) byla navolena pro jednosnímačový systém, nebo byla současně navolena funkce s absolutní referencí (SE/SN).

Alarmy 27000/300950 mají být při parkování potlačeny (skryty) ($MA_SAFE_PARK_ALARM_SUPPRESS!=0). Přitom je třeba parametrizovat SGA "Osa bezpečně zreferencována" přes MD $MA_SAFE_REFP_STATUS_OUTPUT.

Osový SGE/SGA byl parametrizován na rozhraní SPL (číslo segmentu=4), a zpřístupnění funkce pro externí stopy ($MA_SAFE_FUNCTION_ENABLE, Bit 6) chybí.

Osový SGE/SGA byl parametrizován na rozhraní SPL (číslo segmentu=4), a SGE "Odvolení ext. Stop A" (přiřazení přes $MA_SAFE_EXT_STOP_INPUT[0]) byl parametrizován obráceně (Bit 31 = 1), nebo SGE "Odvolení ext.Stop A" nebyl parametrizován na rozhraní SPL $A_OUTSI.

Odezva

Indikace alarmů. Blokování impulsů (přes SGA).Blokování NC-START. Indikce na rozhraní NC/PLC. BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu, kanál není připraven k provozu.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.
Zkontrolovat a příp. změnit uvedené datum stroje. Kontrolní součet nechat nově vypočítat. Nově přejímat bezpečnostní fukce.

Pokračování programu

Alarm je vyvolán při rozběhu. Nemůže být spuštěn žádný program. Kvitování alarmu jen pomocí POWER ON.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.