300001 osa %1: číslo pohonu %2 není možné

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Při rozběhu pohonů se kontroluje specifické datum stroje NCK-MD 13 010: DRIVE_LOGIC_NR na nedovolená zadání. Do data stroje MD se zapíše logické číslo pohonu, které lze libovolně volit v rámci pevně stanovených mezí (číslo pohonu 0 = "Neexistuje žádný pohon").

Čísla větší než 15 a vícekrát stejné číslo nejsou dovolena. Pole datstroje MD musí být konfigruováno bez mezer, t.zn., že jakmile bylo zvoleno logické číslo pohonu 0, musí být ve všech datech stroje MD s vyšším indexem místa [p] zapsáno rovněž logické číslo pohonu 0.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu "Sledování".
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Zkontrolovat, jestli v datu stroje MD: DRIVE_LOGIC_NR nejsou čísla větší než 15 příp. zkontrolovat mezery v indexech os stroje.

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.