300608 osa %1 pohon %2: výstup regulátoru otáček omezen

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Výstup regulátoru otáček je nepřípustně dlouho na svém omezení (MD 1605: $MD_SPEEDCTRL_LIMIT_TIME (timer regulátor otáček na dorazu)).

Požadovaná hodnota momentu překročí mezní hodnotu momentu (mez proudu).
Hlídání je aktivní jen tehdy, když požadovaná hodnota otáček je menší než práhová hodnota otáček 1606: $MD_SPEEDCTRL_LIMIT_THRESHOLD (práh regulátor otáček na dorazu).

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Je motor zablokován?

Je připojen snímač motoru? (zkontrolovat kabel snímače motoru)

Zkontrolovat stínění na kabelu snímače motoru

Je motor uzemněn?

Vyměnit motor (snímač je vadný)

Zkontrolovat přípojné vedení mezi motorem a měničem (chybí fáze, špatné točivé pole)

Zkontrolovat počet rysek snímače

Zkontrolovat smysl otáčení stop snímače (např. snímač ozubených kol MD 1011: $MD_ACTUAL_VALUE_CONFIG (konfigurace detekce skutečných hodnot IM) Bit1

Zkontrolovat stykač motoru

Je přítomné meziobvodové napětí?

Zkontrolovat meziobvod (šrouby sedí pevně?)

Sepnutí hlídače Uce (reset vypnutím a opětným zapnutím zdroje napájení napětím)

Vyměnit výkonový modul 611D nebo regulační jednotku

 
Přizpůsobit data stroje MD 1 605: SPEEDCTRL_LIMIT_TIME (timer regulátor otáček na dorazu) a MD 1 606: SPEEDCTRL_ LIMIT_THRESHOLD (práh regulátor otáček na dorazu) mechanickým a dynamickým možnostem stroje.

Standardní hodnoty VSA (pohon posuvu):

MD 1605 = 200ms

MD 1606 = 8000 1/min

Standardní hodnoty HSA (pohon hlavního vřetene):

MD 1605 = 200ms

MD 1606 = 30 1/min

 

 

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech této BAG tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.