300613 osa %1 pohon %2: překročena maximální dovolená teplota motoru

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Teplota motoru (snímaná čidlem teploty KTY 84 a hlášená do jednotky po kabelu snímače motoru) překročila mez teploty nastavenou v datu stroje MD 1 607: MOTOR_TEMP_ SHUTDOWN_LIMIT(vypínací mez teploty motoru).
 
Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.
Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
NC-Stop při alarmu.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

- Kontrola dat motoru. Eventuálně příliš velký proud stroje následkem špatných dat motoru.

- Kontrola čidla teploty (u HSA je možný 2. senzor)

- Kontrola vedení snímače motoru

- Kontrola ventilátoru motoru

- Kontrola zrychlení

- Používat případně motor s větším výkonem

- Závitové spojení v motoru

- Regulační modul 611D vadný

- Motor přetížen

- Data stroje MD 1230: $MD_TORQUE_LIMIT (1. mezní hodnota točivého momentu) , MD 1235:
 POWER_LIMIT (1. mezní hodnota výkonu) příliš velká

- Snímač motoru vadný

 

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech BAG tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.