300718 osa %1 pohon %2: prostoj výpočtu regulátoru proudu je menší nebo rovný nule

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Hodnota  v datu stroje MD 1101: $MD_CTRLOUT_DELAY (prodleva výpočtu regulačního obvodu proudu) je menší nebo rovná nule.

Prostoj výpočtu je závisle na typu modulu (1/2-osý, standardní/performance, 810D) interně vypočten a automaticky přednastaven.

Odezva

NC není připraven k provozu.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Globální reset pohonu (smazat bootfile) a nové uvedení do chodu.

Případně kontrolovat a korigovat datum stroje pro pohon MD 1101: $MD_CTRLOUT_DELAY (prostoj výpočtu regulačního obvodu proudu)

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.