300766 osa %1 pohon %2: blokovací frekvence > Shannonova frekvence

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo NC-osy
%2 = číslo pohonu

Pásmová zadržovací frekvence filtru požadované hodnoty otáček je větší než Shannonova frekvence ze snímacího teorému.

Odezva

NC není připraven k provozu.
Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.
NC-Stop při alarmu.
Blokování startu NC.
NC přepne do režimu sledování.
Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Hodnota v 1514: $MD_SPEED_FILTER_1_SUPPR_FREQ (blokovací frekvence filtru požadované hodnoty otáček 1) resp. MD 1517: $MD_SPEED_FILTER_2_SUPPR_FREQ (blokovací frekvence filtru požadované hodnoty otáček 2) musí být menší než převrácená hodnota dvou taktů regulátoru otáček MD 1001: $MD_SPEEDCTRL_CYCLE_TIME (takt regulátoru otáček)

(1/2*MD 1001*31,25 microsec).

Pokračování programu

Vymazat alarm ve všech kanálech tlačítkem RESET. Znovu spustit technologický program.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.