300900 osa %1 pohon %2: vybaven Stop A                                                                                POWER ON

Top  Previous  Next

Dotaz

V dohlížecím taktu.

Působení

Pohon se zastaví přes STOP A. Přítom se zablokují impulsy přes relé Pohon_IMP.

Vysvětlení

%1 = číslo osy

%2 = číslo pohonu

Byl-li vybaven STOP A , může to mít více důvodů:

Timer v MD 1356: $MD_SAFE_PULSE_DISABLE_DELAY (doba zpoždění
smazání impulsů) STOPu B došel.

Práh otáček v MD 1360: $MD_SAFE_STANDSTILL_VELO_TOL (vypínací otáčky
smazání impulsů) STOPu B byl                podkročen.

Test vypínací cesty byl uživatelem vyžádán funkcí SGE volba teststopu, avšak nebyly
vymazány impulsy po uplynutí časovacího stupně v MD 1357: $MD_SAFE_PULSE_DIS_CHEK_TIME (čas pro zkoušení smazání impulsu)

Zareagovala bezpečná rychlostní funkce brzdění.

Stopreakce specifická pro SG byla nastavena na STOP A a zareagovala.

Alarm může být přeprojektován pomocí MD ALARM_REACTION_CHAN_NOREADY (kanál není připraven k provozu).

Odezva

BAG není připravena k provozu.

Za určitých okolností přepínatelné přes MD na všechny kanály.

Kanál není připraven k provozu.

Blokován NC-Start.

NC-Stop při alarmu.

Indikace alarmů.

Nastaví se signály rozhraní.

Odpomoc

Informujte prosím autorizovaný personál/servis.

Uživatel musí zjistit příčinu a zahájit příslušná opatření.

Pokračování programu

VYP - ZAP řízení.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.