4010 datum stroje %1[%2] obsahuje neplatné označení

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = řetězec: označení data stroje MD
%2 = index: index pole dat stroje MD
 
Při stanovení názvů v tabulkách NCK (pole) pro: osy stroje, Eulerovy úhly, vektory směru, normálové vektory, interpolační parametry a souřadnice mezilehlých bodů bylo porušeno jedno z následujících pravidel syntaxe zadávaného označení:

1.                Označení musí být písmeno adresy NC (A, B, C, I, J, K, U, V, W, X, Y, Z), eventuálně                s číselným rozšířením (840D: 1 - 99, FM-NC: 1 - 9).

2.                Označení musí začít 2 libovolnými velkými písmeny, ale nikoliv znakem $                (rezervováno pro systémovou proměnnou).

3.                Označení nesmí být klíčovým slovem jazyka NC (na př. POSA).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Zadat označení názvů definových uživatelem v indikovaném datu stroje MD se správnou syntaxí.

Osy stroje:                                                                                AXCONF_MACHAX_NAME_TAB
Eulerův úhel:                                                                                EULER_ANGLE_NAME_TAB
Normálové vektory:                                                NORMAL_VECTOR_NAME_TAB
Vektory směru:                                                                10640 DIR_VECTOR_NAME_TAB
Interpolační parametry:                                10650 IPO_PARAM_NAME_TAB
Souřadnice mezilehlých bodů:                10660 INTERMEDIATE_POINT_NAME_TAB

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.