4011 kanál %1: datum stroje  %2[%3] obsahuje neplatné označení

Top  Previous  Next

Vysvětlení

%1 = číslo kanálu
%2 = řetězec: označení data stroje MD
%3 = index: index pole dat stroje

Při určení názvu geometrických os a os kanálu v kanálově speficických tabulkách bylo porušeno některé z následujících pravidel syntaxe pro zadávané označení:

1.                Označení musí být písmeno adresy NC (A, B, C, I, J, K, U, V, W, X, Y, Z), eventuálně                s číselným rozšířením (840D: 1 - 99, FM-NC: 1 - 9).

2.                Označení musí začít 2 libovolnými velkými písmeny, ale nikoliv znakem $
         (rezervováno pro systémovou proměnnou).

3.                Označení nesmí být klíčovým slovem jazyka NC (na př. POSA).

Odezva

Indikace alarmů.
Nastaví se signály rozhraní.
BAG (skupina režimů činnosti) není připraven k provozu.

Kanál není připraven k provozu.
Blokování startu NC.
Stop NC při alarmu.

Odpomoc

Zadat správnou syntaxi uživatelem definovaného názvu v indikovaném MD.

Geometrické osy:                20060 AXCONF_GEOAX_NAME_TAB
Osy kanálu:                     10000 AXCONF_MACHAX_NAME_TAB

Pokračování programu

VYP-ZAP NC-systém.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.