6520 příliš mnoho souborů provozního deníku v paměti NC systému

Top  Previous  Next

Vysvětlení

Počet souborů provozního deníku v File systému (část paměti NC systému) NC řízení dosáhl maxima.

Odezva

Indikace alarmu.

Odpomoc

Spustit méně zaprotokolování současně v NC řízení.

Pokračování programu

Alarm smazat výmazovým tlačítkem. Není nutná žádná další obsluha.


This help file was created with an unregistered evaluation copy of Help & Manual. © EC Software. All rights reserved. This message will not appear if you compile this help file with the registered version of Help & Manual.