Heidenhain funkce M128

Zachování polohy hrotu nástroje při polohování os natočení(TCPM):M128

Standartně TNC najíždí nástrojem na polohy definované v programu obrábění. Změní-li se v programu poloha naklápěcí osy, pak se musí takto vzniklé přesazení v lineárních osách vypočítat a najet na ně v polohovacím bloku.(funkce M128)

Změní-li se v programu poloha některé řízené naklápěcí osy, pak zůstane během procesu naklápění poloha hrotu nástroje oproti obrobku nezměněna.M128 aktivace funkce ,M129 funkci ruší.
Použijte M128 ve spojení s M118, pokud chcete během provádění programu změnit ručním kolečkem polohu naklápěcí osy. Proložené polohování ručním kolečkem se při aktivní M128 uskuteční v pevném strojním souřadném systému.

M128 u naklápěcích stolů

Když při aktivní funkci M128 programujete pohyb naklápěcího stolu, pak TNC příslušně natočí souřadný systém.
Natočíte-li například osu C o 90° (polohováním nebo posunutím nulového bodu) a pak naprogramujete pohyb v ose X,tak TNC provede pohyb ve strojní ose Y.
TNC rovněž transformuje vztažný bod, který se pohybem otočného stolu přesune.

M128 u trojrozměrné korekce nástroje

Provedete-li při aktivní funkci M128 a aktivní korekci poloměru RL RR trojrozměrnou korekci nástroje, napolohuje TNC při určitých geometriích stroje rotační osy automaticky.
M128 je účinná na začátku bloku,M129 na konci bloku. M128 působí též v ručních provozních režimech a zůstává aktivní i po změně provozního režimu. Posuv pro kompenzační pohyb je účinný do té doby, dokud nenaprogramujete nový, nebo dokud nezrušíte M128 pomocí M129.
M128 zrušíte funkcí M129. Když v některém provozním režimu provádění programu zvolíte nový program, TNC účinek funkce M128 zruší rovněž.

Příklad NC-bloků

Provedení kompenzačních pohybů posuvem 1000 mm/min:

L X+0 Y+38.5 IB-15 RL F125 M128 F1000

Frézování skloněnou frézou bez řízených rotačních os

Máte-li na vašem stroji neřízené rotační osy (takzvané osy čítačů), tak můžete provádět ve spojení s M128nastavené obrábění i těmito osami.

Postupujte přitom takto:

  1. Rotační osy nastavte ručně do požadované pozice. M128 nesmí být přitom aktivní
  2. Aktivovat M128 :TNC čte aktuální hodnoty všech přítomných rotačních os, vypočte z nich novou pozici středu nástroje a aktualizuje indikaci polohy
  3. Potřebný vyrovnávací pohyb provede TNC v dalším polohovacím bloku.
  4. Provést obrábění.
  5. Na konci programu vynulujte M128 pomocí M129 a rotační osy opět nastavte do výchozí pozice.