Měření nástrojů nástrojovou sondou (Heidenhain)

Na automatické proměřování nástrojů jsou v řídicím systému cykly 31-33 a 481-483. Cykly jsou formálně stejné, ale pro použití pevného parametru pro Q199 pro vyhodnocení stavu nástroje je vhodnější používat nové cykly 481-483.

Pro úspěšné proměření nástrojů musí uživatel zapsat do tabulky nástrojů správné hodnoty do příslušných parametrů.

Před použitím měřících cyklů 481-483 je nutné zadat do tabulky nástrojů přibližné hodnoty (+-1mm) délky a poloměru nástrojů, které se budou měřit na sondě TT.

Cyklus 481 měří pouze délku nástroje, cyklus 482 měří pouze poloměr nástroje a cyklus 483 měří poloměr a délku.
Měřící cykly mají 3 parametry. V parametru Q340 se zadává 0 nebo 1. Při zadání 0 se nastavuje, že nástroj se měří poprvé a do tabulky se zapíšou hodnoty L a R. Při zadání 1 se nastavuje, že nástroj se přeměřuje a budou jen upravené hodnoty DL a DR o naměřený rozdíl mezi hodnotou v tabulce nástrojů a hodnotou naměřenou.
V parametru Q260 uživatel zadá bezpečnou výšku nad aktivní nulu programu, kde nedojde ke
kolizi s obrobkem nebo upínačem.
V parametru Q341 se volí, zda se má nástroj měřit bez nebo s otáčkami. Volba hodnoty 1 nastaví,že se nástroj bude měřit v ose nástroje bez otáčení. Tato hodnota je doporučena, protože při ní nedojde k poškození měřícího kloboučku nebo celé sondy TT.

Záložka pro permanentní odkaz.