Seznam G funkcí ISO iTNC530

G-funkce

Pohyby nástroje

G00

G01
G02

G03

G05

G06

G07*
G10
G11
G12

G13

G15

G16

Přímková interpolace, kartézsky, během rychloposuvu
Přímková interpolace, kartézská
Kruhová interpolace, kartézsky, ve smyslu hodinových ručiček
Kruhová interpolace, kartézsky, proti smyslu hodinových ručiček
Kruhová interpolace, kartézsky, bez udání směru otáčení
Kruhová interpolace, kartézsky, tangenciální -spojení obrysu
Osově paralelní polohovací blok
Přímková interpolace, polární, během rychloposuvu
Přímková interpolace, polární
Kruhová interpolace, polární, ve smyslu hodinových ručiček
Kruhová interpolace, polární, proti smyslu hodinových ručiček
Kruhová interpolace, polární, bez -udání směru otáčení
Kruhová interpolace, polární, tangenciální -spojení obrysu

Najet, případně odjet od sražení/zaoblení/obrysu

G24*
G25*
G26*
G27*

Sražení s délkou sražení R
Zaoblené rohy s rádiusem R
Měkké (tangenciální) najetí na obrys s  rádiusem R
Měkké (tangenciální) odjetí od obrysu s  rádiusem R

Definice nástroje

G99*

S číslem nástroje T, délkou L, rádiusem R

Korekce rádiusu nástroje

G40
G41
G42
G43
G44

Bez korekce rádiusu nástroje
Korekce dráhy nástroje, vlevo od obrysu
Korekce dráhy nástroje, vpravo od obrysu
Osově paralelní korekce pro G07, prodloužení
Osově paralelní korekce pro G07, zkrácení

Definice polotovaru pro grafiku

G30
G31

(G17/G18/G19) Minimální bod
(G90/G91) Maximální bod

Cykly pro zhotovování otvorů a závitů

G240
G200
G201
G202
G203
G204
G205
G206
G207
G208
G209
G241

Středění
Vrtání
Vystružování
Vyvrtávání
Univerzální vrtání
Zpětné zahlubování
Univerzální vrtání
Vrtání (řezání) závitů s vyrovnávací hlavou
Řezání vnitřních závitů bez vyrovnávací hlavy
Vyfrézování otvoru
Řezání vnitřních závitů s lomem třísky
Vrtání s jedním osazení

Cykly pro zhotovování otvorů a závitů

G262
G263
G264
G265
G267

Frézování závitů
Frézování závitů se zahloubením
Vrtací frézování závitů
Vrtací frézování závitů Helix
Frézování vnějších závitů

Cykly k frézování kapes, čepů a drážek

G251
G252
G253
G254
G256
G257

Pravoúhlá kapsa kompletně
Kruhová kapsa kompletně
Drážka kompletně
Kruhová drážka kompletně
Pravoúhlý čep
Kruhový čep

Cykly pro zhotovení bodových vzorů

G220
G221

Rastr bodů na kruhu
Rastr bodů v přímce

SL-cykly skupiny 2

G37
G120
G121
G122
G123
G124
G125
G127
G128
G275

Obrys, definice čísel podprogramů dílčích obrysů
Definice dat obrysu (platí pro G121 až G124)
Předvrtání
Vyhrubování paralelně s obrysem
Dno načisto
Strany načisto
Obrysové obrábění (obrábění otevřeného obrysu)
Válcový plášť
Válcový plášť frézování drážek
Trochoidální obrysová drážka

Transformace (přepočty) souřadnic

G53
G54
G28
G73
G72
G80
G247

Posunutí nulového bodu z tabulky nulových bodů
Posunutí nulového bodu v programu
Zrcadlení obrysu
Natočení souřadného systému
Změna měřítka, zmenšení či zvětšení obrysu
Naklopení roviny obrábění
Nastavení vztažného bodu

Cykly pro plošné frézování (řádkování)

G60
G230
G231

Zpracovávání 3D-dat
Plošné frézování rovných ploch
Plošné frézování libovolně nahnutých ploch

*) Funkce působící po blocích

Cykly dotykové sondy ke zjištění šikmé polohy

G400
G401
G402
G403
G404
G405

Základní natočení pomocí dvou bodů
Základní natočení pomocí dvou otvorů
Základní natočení pomocí dvou čepů
Kompenzace základního natočení přes osu natáčení
Nastavení základního natočení
Kompenzace šikmé polohy přes osu C

Cykly dotykové sondy pro nastavení vztažného bodu

G408
G409
G410
G411
G412
G413
G414
G415
G416
G417
G418
G419

Vztažný bod střed drážky
Vztažný bod střed výstupku
Vztažný bod obdélník zevnitř
Vztažný bod obdélník zvenku
Vztažný bod kruh zevnitř
Vztažný bod kruh zvenku
Vztažný bod roh zvenku
Vztažný bod roh zevnitř
Vztažný bod střed roztečné kružnice
Vztažný bod v ose dotykové sondy
Vztažný bod ve středu 4 otvorů
Vztažný bod ve volitelné ose

Cykly dotykové sondy k proměřování obrobků

G55
G420
G421
G422
G423
G424
G425
G426
G427
G430
G431

Měření libovolné souřadnice
Měření libovolného úhlu
Měření otvoru
Měření kruhového čepu
Měření pravoúhlé kapsy
Měření pravoúhlého čepu
Měření drážky
Měření šířky výstupku
Měření libovolné souřadnice
Měření středu roztečné kružnice
Měření libovolné roviny

Cykly dotykové sondy k proměřování kinematiky

G450
G481
G482
G483

Kalibrace dotykové sondy TT
Měření délky nástroje
Měření rádiusu nástroje
Měření délky a rádiusu nástroje

Cykly dotykové sondy k proměřování nástroje

G480
G481
G482
G483
G484

Kalibrace dotykové sondy TT
Měření délky nástroje
Měření rádiusu nástroje
Měření délky a rádiusu nástroje
Kalibrování infračervené dotykové sondy TT

Speciální cykly

G04*
G36
G39*
G62
G440
G441

Časová prodleva s F sekundami
Orientace vřetena
Vyvolání programu
Toleranční odchylka pro rychlé frézování obrysu
Měření posunu osy
Rychlé snímání

Definice roviny obrábění

G17
G18
G19
G20

Rovina X/Y, osa nástroje Z
Rovina Z/X, osa nástroje Y
Rovina Y/Z, osa nástroje X
Osa nástroje IV

Rozměrové údaje

G90
G91

Absolutní rozměry
Přírůstkové rozměry

Měrná jednotka

G70

G71

Měrová jednotka palec (stanovit na počátku programu)
Měrová jednotka milimetr (stanovit na počátku programu)

Ostatní G-funkce

G29

G38
G51*

G79*
G98*

Poslední cílová hodnota polohy jako pól (střed kruhu)
STOP chodu programu
Předvolba nástroje (u centrálního zásobníku nástrojů)
Vyvolání cyklu
Definice čísla návěstí